תקנון וכללי השימוש באתר Agrotrade.co.il

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר “ Agrotrade"  ("האתר").
אגרוטרייד ( Agrotrade.co.il ) הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין אגרוטרייד לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף בפעילות ושימוש בשירותים המוצעים באתר, בפרסום מודעות ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

המילה "שימוש" תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו המשתמש בשירותי האתר.

האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, בין אם כמשתמש אקראי או רשום, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה.
אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר אגרוטרייד ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
אגרוטרייד  שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אגרוטרייד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

אגרוטרייד יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, השירותים השונים המוצעים בו או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו.

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

אגרוטרייד אינו אחראי לתכנים ( מודעות גולשים , חברות באינדקסים , פרטי לקוחות, כתבות , תכנים מצולמים או כל מדיה אחרת) , נכונותם, אמינותם ואמיתותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים. בנוסף, אגרוטרייד שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם ו\או לערוך או להחסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר.

התכנים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את האתר ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים.
האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם
.
בעצם הפרסום אין לראות משום אישור או לקיחת אחריות מטעם אגרוטרייד.


למען הסר ספק, אגרוטרייד לא יישא באחריות במקרה של פגיעה , ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני, זכויות יוצרים ושמות מסחריים. כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי.
חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם הולמים או אינם ברוח האתר. חל איסור להפיץ ולפרסם כל חומר או קישור העובר על איסור לשון הרע , תשכ"ה, 1965 ,תכנים בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים, מוציאי לשון-הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש מהנהלת אגרוטרייד.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אגרוטרייד  או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של הנהלת אגרוטרייד.

בכל מקרה של הפרה של איזה מהסעיפים הנ"ל יהא
אגרוטרייד  רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, שירותיו ומוצריו ללא הודעה מוקדמת. במקביל, יפעל אגרוטרייד  לנקיטת אמצעים משפטיים מול אותו גורם.

אגרוטרייד  אינו מתחייב לאיכות השירות הניתן באתר על ידו לציבור המשתמשים, ללא קשר לציוד הקצה בו עושה שימוש המשתמש, ספק האינטרנט או אופי הקישור אשר בבעלות המשתמש.

למען הסר ספק,
אגרוטרייד  לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.
אספקת השירותים ע"י אגרוטרייד  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, אגרוטרייד  אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמורקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אגרוטרייד  ובשירותים הניתנים בו הינם של אגרוטרייד  או של צדדים שלישיים שהעניקו לאגרוטרייד הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אגרוטרייד הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל .
אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הנהלת אגרוטרייד.

סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של אגרוטרייד, אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב מאת הנהלת אגרוטרייד.


אחריות מידע
אגרוטרייד  אינו שולט או מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים באתר , בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה מודעות , כתבות , או אירועים שמפורסמים על ידי משתמשי האתר וכן שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר אגרוטרייד.

היה אגרוטרייד  ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש/ת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אגרוטרייד.

כללי שימוש באתר


כללי
אתר AgroTrade הנו אתר פרטי ואשר מנוהל על פי הנהלים שיפורסמו ויתעדכנו מעת לעת.
נהלים אלו נועדו לשמר על הפעילות התקינה והזורמת של האתר ושל הקהילה בו.

נתקלת בבעיה? יש לך טענה ?
פניה למנהל האתר תתבצע אך ורק במייל info@agrotrade.co.il

קבלת פרסום מאתר אגרוטרייד
אתר אגרוטרייד נותן את שירותיו בחינם ללא שום עלות מהמשתמש.
על מנת שנוכל להמשיך לתת שירות זה בחינם אנו מאפשרים לעסקים לפרסם עצמם באתר באמצעים שונים
ובאמצעות פעילות זו מממנים את כל הציוד והתשתיות לשם הפעלת אתר זה להנאתך.
בהרשמתך לאתר הנך מאשר כי אתה מאפשר לאגרוטרייד לשלוח מפעם לפעם פרסום לתיבת הדואר בה נרשמת.
במידה ואינך מוכן לקבל פרסום זה , תוכל תמיד לבקש הסרה ואנו נמחוק את המשתמש מהאתר
משתמש רשום - מהווה אישור לקבלת פרסום .ניהול האתר:

פניה למנהל האתר :info@groopy.co.il


מדיניות ופרטיות Agrotrade.co.il

איזה מידע אנחנו אוספים?
אנחנו אוספים מידע ממך בעת רישום באתר שלנו או ברישום לניוזלטר שלנו.
בעת הזמנה או רישום באתר שלנו, על פי צורך, ייתכן שתתבקש להזין שם, כתובת, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח או מספר טלפון. ניתן, עם זאת, לבקר באתר שלנו באופן אנונימי.
 
למה אנחנו משתמשים במידע שלך?
בכל המידע שאנו אוספים ממך ניתן להשתמש באחת מהדרכים הבאות:
כדי להתאים אישית את החוויה שלך
(המידע שלך עוזר לנו בצורה טובה יותר להגיב לצרכים האישיים שלך)
 
כדי לשפר את האתר שלנו
(שואפים ללא הרף לשפר את ההצעות באתר שלנו המבוסס על המידע והמשוב שאנו מקבלים ממך)
 
כדי לשפר את שירות לקוחות
(המידע שלך עוזר לנו בצורה יעילה יותר להגיב לבקשותיך שירות הלקוחות וזקוקים לתמיכה)
 
על מנת לנהל  תחרות, קידום, סקר או אחר
 
כדי לשלוח מיילים תקופתיים
כתובת הדוא"ל שלך מספק לעיבוד הזמנות, ניתן להשתמש בו כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלך, בנוסף לקבלת חדשות מזדמנות חברה, עדכונים, מוצרים קשורים או שירות מידע וכו '
הערה: אם בכל פעם שאתה רוצה לבטל את המנוי לקבל הודעות דוא"ל עתידי, אנו כוללים הוראות מפורטות לבטל את המנוי בתחתית כל הודעת דוא"ל.
 
איך להגן על המידע שלך?
אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה כדי לשמור על הבטיחות של המידע האישי שלך כאשר אתה נכנס לאתר.
 
אנו מציעים את השימוש בשרת מאובטח. המידע הרגיש מועבר באמצעות טכנולוגיית Secure Socket Layer (SSL) ולאחר מכן מוצפנת אל מאגר המידע שלנו שנגיש רק על ידי מורשים עם זכויות גישה מיוחדות למערכות שלנו, ונדרשים לשמור על המידע חסוי.
 
האם אנו משתמשים בעוגיות?
כן (Cookies הנם קבצים קטנים שאתר או העברות שלה לספק שירותים למחשבים שלך הכונן קשיח באמצעות דפדפן האינטרנט שלך (אם אתה מרשה) המאפשר לאתרים או מערכות ספקי שירות לזהות את הדפדפן שלך ולתפוס ולזכור מידע מסוים
 
אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין ולשמור את העדפותיך לביקורים עתידיים, לעקוב אחר פרסומות ולאסוף מידע על תנועה באתר ואינטראקציה באתר, כך שנוכל להציע חוויות טובות יותר וכלים מאתר בעתיד. אנו עשויים להתקשר עם ספקי שירות צד שלישי כדי לסייע לנו בהבנת המבקרים באתר שלנו טוב יותר. ספקי שירותים אלו אינם מורשים להשתמש במידע שנאסף בשמנו אלא כדי לעזור לנו לנהל ולשפר את העסק שלנו.
 
האם אנו עתידים לחשוף מידע לגורמים חיצוניים?
 
אנחנו לא נמכור, נסחור, או נעביר לגורמים חיצוניים מידע זיהוי האישי שלך. זה אינו כולל צד שלישי אמין אשר יכל לסייע לנו בהפעלת האתר אינטרנט שלנו, לנהל את העסק שלנו, או השירות, כל עוד צדדים אלה מסכימים לשמור מידע זה בסוד. אנו עשויים גם לשחרר את המידע שלך כאשר אנו מאמינים שחרור ראוי לציית לחוק, לאכוף מדיניות האתר שלנו, או להגן על זכויות של אחרים, רכוש או בטיחות. עם זאת, מידע מבקר אינו מאפשר זיהוי אישי עשוי להימסר לצדדים אחרים לשיווק, פרסום, או שימושים אחרים.
 
קישורים של צד שלישי
 
לעתים, לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לכלול או להציע מוצרים או שירותים של צד שלישיים באתר שלנו. אתרי צד כאלה יש מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית. לכן אנו צריכים כל אחריות או חבות לתכנים ופעילויות של אתרים המקושרים אלה. עם זאת, אנו מבקשים להגן על היושרה של האתר שלנו ומקדמים בברכה כל משוב על אתרים אלה.
 
חוק הגנת הפרטיות-ילדים מתחת לגיל 13
אנו עומדים בדרישות של COPPA (Childrens אינטרנט חוק הגנת פרטיות), איננו אוספים כל מידע מאף אחד מתחת לגיל 13. אתר האינטרנט שלנו, המוצרים והשירותים, כולם מופנים לאנשים שלפחות בני 13 שנים ומעלה.
 
מדיניות פרטיות באינטרנט בלבד
מדיניות פרטיות באינטרנט זה חל רק על מידע שנאסף באמצעות אתר האינטרנט שלנו ולא למידע שנאסף לא מקוון.
 
הסכמתך
באמצעות האתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו באינטרנט.
 
שינויים במדיניות הפרטיות שלנו
אם נחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו נפרסם את השינויים הללו בדף זה.
 
יצירת קשר עמנו
אם יש שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו באפשרותך לפנות אלינו באמצעות המידע שלהלן.

נתקלת בבעיה? יש לך טענה ?
פניה למנהל האתר תתבצע אך ורק במייל info@agrotrade.co.il